Potrzebujesz pomocy w zamówieniu? Skontaktuj się!! Pomożemy!! kontakt@4birds.pl
Regulamin

Regulamin Portalu 4birds.pl
 
Postanowienia ogólne:
1) Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem 4birds.pl;
b) zasady przyjmowania zamówień;
c) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta;
d) warunki składania reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików graficznych.
2) Właścicielem i administratorem strony 4birds.pl jest firma 4birds.pl Katarzyna Kanabaj z siedzibą w Pile przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 16, o numerze NIP: 7642114269.
Konto bankowe: Nest Bank nr 10 1870 1045 2078 1069 2714 0001.
3) Informacje znajdujące się o produktach podane na stronie internetowej 4birds.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
Zasady korzystania z Portalu 4birds.pl:
1) Warunkiem złożenia zamówienia na produkty jest założenie konta na Portalu 4birds.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie aktualnego adresu e-mail, który będzie wykorzystywany w dalszej korespondencji. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu treści Regulaminu.
2) Założenie i posiadanie konta na Portalu 4birds.pl oznacza zaakceptowanie Regulaminu. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia go na stronie 4birds.pl. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.
3) Portal nie jest przeznaczony dla konsumentów. Klientem Portalu 4birds.pl mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
4) Administrator Portalu 4birds.pl może pozbawić lub ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Portalu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu 4 birds.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
c) dopuścił się innych czynów, które zostaną uznane przez 4birds.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Portalu 4birds.pl.
5) Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu 4birds.pl.
6) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu 4birds.pl usługami, Administrator podejmuje środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
7) Klient Portalu 4birds.pl nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
b) korzystać z Portalu 4birds.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu 4birds.pl niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystać w sposób szkodliwy dla Portalu 4birds.pl oraz dla innych Klientów;
e) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.
 
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:
a) Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego;
b) W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę 4birds.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie;
c) Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać metodę wysłania pliku graficznego, metodę płatności oraz sposób dostawy, a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem;
d) Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
- przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
- łączną cenę zamawianych produktów,
- sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
- adres domyślny, pod jaki Portal 4birds.pl dostarczy przesyłkę i w jakim czasie.
e) Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz dokona płatności za zlecenie, które zostaną zaksięgowane na koncie 4birds.pl (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU”);
f) Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Portalem 4birds.pl Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku;
g) Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy;
h) Zamówienie, które nie zostało opłacone oraz nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie usunięte z konta użytkownika po uprzednim kontakcie obsługi Portalu 4birds.pl.
i) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu 4birds.pl dla każdego produktu odrębnie.
j) Drukarnia ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej bądź z powodu ograniczonej dostępności surowców na rynku.

Dostawa:
a) Dostawa Produktów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz jest ograniczona w standardzie Portalu 4birds.pl do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;
b) Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich;
c) Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu 4birds.pl;
d) Portal 4birds.pl dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego oraz dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Portalu 4birds.pl względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
 
Ceny i metody płatności:
a) Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu, transportu na wskazany przez Klienta adres i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłki niestandardowe ustalane z obsługą Portalu 4birds.pl;
b) Płatności za Zlecenie można dokonać:
- za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego - PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem,
- korzystając z przelewu bankowego,
c) Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.;
d) Portal 4birds.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy;
e) Dokonując zakupów na Portalu 4birds.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu 4birds.pl, wybierając podstronę „faktury” w zakładce „moje konto”. 
f) W przypadku braku aktywności na koncie przez okres dłuższy niż 30 dni Portal 4birds.pl zastrzega sobie prawo do anulowania przyznanych rabatów.
 
Materiały do druku:
a) Portal 4birds.pl nie odpowiada za treść materiałów przesłanych przez Klienta oraz ewentualne naruszenia praw autorskich. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Portal 4birds.pl ma prawo odmówić jego realizacji;
b) Portal 4birds.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego;
c)  Materiały, które Klient wgrywa do zlecenia w trakcie składania zamówienia, powinny być przygotowane według instrukcji „jak przygotować plik?”, opublikowanych i dostępnych przy każdym wygenerowanym produkcie na Portalu 4birds.pl;
d) Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną przy produkcie na Portalu 4birds.pl, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie;
e) Portal 4birds.pl nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
f) Portal 4birds.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

Reklamacje:
1) Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „zamówienie”. Reklamacji można również dokonać z każdej podstrony klikając link „reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce Portalu 4birds.pl.
2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
3) Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
4) Portal 4birds.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Portal 4birds.pl jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.
5) Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów, a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK), porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
6) Portal 4birds.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Portal 4birds.pl.
7) Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki - tolerancja do 2 mm;
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm;
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm;
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych - tolerancja do 0,2 mm;
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej;
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
8) Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, stosujemy bigowanie przed procesem falcowania. Dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd.
9) Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
10) Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
11) Odpowiedzialność Portalu 4birds.pl związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny lub wynagrodzenia zapłaconego za daną Umowę. Ponadto Portal 4birds.pl ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.
12) Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu 4birds.pl. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
13) Portal 4birds.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
 
Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu 4birds.pl:
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@4birds.pl. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać czas wystąpienia nieprawidłowości oraz na czym polega nieprawidłowość.
 
Postanowienia końcowe:
Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 4birds.pl Katarzyna Kanabaj, a Klientem będzie Sąd w miejscowości siedziby. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
Definicje:
1. Portal 4birds.pl (Portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem 4birds.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
2. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
3. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu 4birds.pl.
4. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 4birds.pl Kanabaj Marcin, a Klientem, z wykorzystaniem Portalu 4birds.pl.
5. Zamówienie (zwane również Zleceniem) - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
6. Administrator - zarządca Portalu 4birds.pl.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu 4birds.pl.
8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).